In Nederland bestaat de zogenaamde eerstelijnszorg. Dit betekent onder andere dat artsen en specialisten verantwoordelijk en bevoegd zijn diagnoses te stellen en te verwijzen.
Uw huisarts is in dit systeem de eerst aangewezene om een diagnose ten aanzien van uw gezondheidsvraag of -probleem te stellen.
Aanvullend aan dit systeem staat het u vrij te kiezen voor additieve geneeswijzen of te wel complementair zorg.

De CAM-Therapeut stelt geen diagnose doch gaat samen met de cliënt op zoek naar een aanvullende behandeling welke naast de reguliere behandeling die de cliënt eventueel volgt, toegepast kan worden.
Door middel van een anamnese kan worden bepaald welke behandeling zou kunnen voldoen.

Medicijnen en of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gebruiken, verandering van inname en/of dosering worden alleen door uw arts gedaan.

Therapeuten aangesloten bij de FAGT, Federatie Additief Geneeskundig therapeuten, hebben een opleiding op HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis.
U gaat in behandeling bij een: Additief Geneeskundig Therapeut, CAM-therapeut, in dit geval een natuurgeneeskundig therapeut gespecialiseerd in voetreflextherapie, Kleurenpunctuur en ooracupunctuur.

Na het afnemen van de anamnese zal ik beoordelen of ik iets voor u kan betekenen met mijn therapie.
Na toestemming van u kan ik met een behandeling beginnen of u advies geven.
Ik ga ervan uit dat voor het stellen van een diagnose, wanneer dat nodig mocht zijn, u zich wendt tot uw huisarts.

Bij behandeling van minderjarigen is de aanwezigheid van een ouder gewenst en moeten beide ouders hun handtekening op het dossier zetten.

Meldplicht; bij vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling volgen wij als praktijk het protocol bij melding huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ik ben gebonden aan regels welke zowel door de beroepsvereniging FAGT (in de reglementen van de vereniging) als door de wetgever zijn vastgelegd. Tevens kan ik, indien gewenst, uw huisarts met uw toestemming inlichten over het feit dat u bij mij onder behandeling bent gegaan.

U geeft wel / geen toestemming om uw huisarts in te lichten over het volgen van een therapie in mijn praktijk.

Bij behandeling van aandoeningen of klachten wordt er een therapieperiode van 4 tot 6 behandelingen in acht genomen en bij behandeling van chronische aandoeningen of klachten een periode van 10 tot 15 behandelingen.
Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt zal de therapie welke u volgt worden gestopt, tenzij iets anders wordt afgesproken.
Voor of na elke behandeling kan in onderling overleg afgesproken worden hoe het behandeltraject verder gaat. Het volgen van een therapie biedt geen garantie voor een herstel- of genezingsproces.
Behandelingen welke niet 36 uur van tevoren worden afgezegd worden in rekening gebracht.

Voor de wet WWKGZ ben ik via de FAGT aangesloten bij www.zorggeschil.nl voor geschilleninstantie en www.quasir.nl, voor klachtafhandeling.

Verder sta ik in het register van RBCZ, Register van Beroepen in de Complementaire zorg.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.
Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.
Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

De persoonsgegevens die ik vastleg, zijn:
- Naam, adres, postcode en woonplaats.
- Telefoonnummer en e-mailadres.
- Zorgverzekeraar en polisnummer.
- Gezondheidsgegevens (zie bovenstaand punt: Dossierplicht).

Communicatie tussen de cliënt en mij gebeurt door telefonisch contact, app- of sms contact of per e-mail.